Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekInformujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego" na: Przygotowanie, skład i publikację „materiału informacyjnego" w ogólnopolskiej prasie branżowej.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy SANITAS Sp. Z O.O. ul. Brożka 4, 01-442 Warszawa.

Szczegółowe informacje o wynikach postępowania

Zdjęcie przedstawiające młotekZapraszamy do zapoznania się z informacją o wyborze wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu spotu reklamowego i zakupie czasu antenowego w celu emisji tego spotu reklamowego w ogólnopolskiej rozgłośni radiowej.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zestawienie ofert na zapytanie ofertowe z dnia 21.06.2012 r. 

Zdjęcie przedstawiające młotekZapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia o wyborze ofert ramowych (część 1 i 2) oraz wykazem ofert ramowych złożonych w postępowaniu.
Pobierz plik

Zdjęcie przedstawiające młotekZapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu, składzie i publikacji materiału informacyjnego w płatnej ogólnopolskiej prasie branżowej. Szczegółowe informacje o zamówieniu dostępne są na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Wyniki postępowania

Zdjęcie przedstawiające młotekZapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu spotu reklamowego (reklamy radiowej) i zakupie czasu antenowego w celu emisji tego spotu reklamowego w ogólnopolskiej rozgłośni radiowej, służącego promocji Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu spotu reklamowego (reklamy radiowej) i zakupie czasu antenowego w celu emisji tego spotu reklamowego promującego Projekt w jednej ogólnopolskiej rozgłośni radiowej, której zasięg (1+) dla dni powszednich jest nie mniejszy niż 9 w grupie kobiet 30-60 na fali trzymiesięcznej marzec, kwiecień, maj 2012 (zgodnie z badaniem Radio Track, SMG/KRC MillwardBrown).

Sprostowanie:
Wykonawca będzie zobowiązany wraz ze złożeniem oferty, złożyć Zamawiającemu Oświadczenie oferenta według załączonego wzoru.
Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania firmy na podstawie właściwego dokumentu (np. KRS). Oświadczenie w oryginale powinno być przesłane na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Pielęgniarek i Położnych
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa


Szczegółowe informacje:
Zaproszenie do składania ofert
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Media Plan
Wzór tabeli do oferty
Wzór umowy
Oświadczenie oferenta

WYNIKI POSTĘPOWANIA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zestawienie ofert na zapytanie ofertowe z dnia 21.06.2012 r.

Logotyp Unii Europejskiej