Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
 • Kontrast:

  Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej www.zzpprzymz.pl Ogłoszenie o zamówieniu ZZP-07/14 dot. zawarcia umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2014 roku - nabór wiosenny.

Oferty ramowe można składać do dnia 20 grudnia 2014 r., do godz. 9.00.

Jest to ostatnie postępowanie przetargowe na realizację studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu systemowego pn. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółową dokumentacją przetargową dostępną na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=849

Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych informuje, iż w dniu 29.10.2013 rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych służących promocji Projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanych dalej „Materiałem Informacyjnym”.  Za najkorzystniejszą – w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy została uznana oferta Nr 5, złożona przez Studio Fotografii i Reklamy b-ART Piotr Orłowski, ul. Ogrodowa 17, 42-110 Popów, z ceną 128 516,18 zł.
Zobacz pełną treść ogłoszenia o wynikach postępowania

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania.


Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych służących promocji Projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanych dalej „Materiałem Informacyjnym” w następującym zakresie:
 • zaprojektowania, wykonania, przygotowania do druku, druku kalendarzy na 2014 rok,
 • zaprojektowania, składu, łamania, przygotowania do druku, druku broszur informacyjnych,
 • wydrukowania plakatów,
 • powielenie pisma według wzoru wskazanego przez Zamawiającego,
 • dostawy powyższych Materiałów Informacyjnych  na adresy i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego.
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Zobacz informacje o wynikach postępowaniaTermin otwarcia ofert: 18.10.2013r., do godz.12.00
w pok. Nr 139, ul. Miodowa 15 w Warszawie

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania.


Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych informuje, iż postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie, skompletowanie w nakładzie 7 200 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, w skład którego wchodzi: torba, kołonotes, długopis oraz dokument w formie listu i dostarczenie pakietów do 69 miejsc na terenie całej Polski, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostało rozstrzygnięte.


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyników postępowania
  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Nr MZ-AGZ-270-9998/JP/13

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania.


Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego na wykonanie, skompletowanie w nakładzie 7 200 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, w skład którego wchodzi: torba, kołonotes, długopis oraz dokument w formie listu i dostarczenie pakietów do 69 miejsc na terenie całej Polski, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pakiety startowe służą promocji Projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Postępowanie zakończone - wyniki postępowania


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania.
Ogłoszenie o zamówieniu NR MZ-AGZ-270-9998/JP/13
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
2. Formularz oferty – załącznik nr 2.
3. Wzór oświadczeń - załącznik nr 3 i 3a.
4. Wzór umowy– załącznik nr 4.

Logotyp Unii Europejskiej