Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na produkcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, służących promocji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do składania ofert

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy

Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty