Zdjęcie przedstawiające młotekZapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu spotu reklamowego (reklamy radiowej) i zakupie czasu antenowego w celu emisji tego spotu reklamowego w ogólnopolskiej rozgłośni radiowej, służącego promocji Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu spotu reklamowego (reklamy radiowej) i zakupie czasu antenowego w celu emisji tego spotu reklamowego promującego Projekt w jednej ogólnopolskiej rozgłośni radiowej, której zasięg (1+) dla dni powszednich jest nie mniejszy niż 9 w grupie kobiet 30-60 na fali trzymiesięcznej marzec, kwiecień, maj 2012 (zgodnie z badaniem Radio Track, SMG/KRC MillwardBrown).

Sprostowanie:
Wykonawca będzie zobowiązany wraz ze złożeniem oferty, złożyć Zamawiającemu Oświadczenie oferenta według załączonego wzoru.
Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania firmy na podstawie właściwego dokumentu (np. KRS). Oświadczenie w oryginale powinno być przesłane na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Pielęgniarek i Położnych
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa


Szczegółowe informacje:
Zaproszenie do składania ofert
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Media Plan
Wzór tabeli do oferty
Wzór umowy
Oświadczenie oferenta

WYNIKI POSTĘPOWANIA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zestawienie ofert na zapytanie ofertowe z dnia 21.06.2012 r.