Zdjęcie przedstawiające młotekInformujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego" na: Przygotowanie, skład i publikację „materiału informacyjnego" w ogólnopolskiej prasie branżowej.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy SANITAS Sp. Z O.O. ul. Brożka 4, 01-442 Warszawa.

Szczegółowe informacje o wynikach postępowania