Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające młotekInformujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego" na: Przygotowanie, skład i publikację „materiału informacyjnego" w ogólnopolskiej prasie branżowej.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy SANITAS Sp. Z O.O. ul. Brożka 4, 01-442 Warszawa.

Szczegółowe informacje o wynikach postępowania

Logotyp Unii Europejskiej