Zdjęcie przedstawiające młotekDepartament Pielęgniarek i Położnych zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego na wykonanie, skompletowanie w nakładzie 7 200 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, w skład którego wchodzi: torba, kołonotes, długopis oraz dokument w formie listu i dostarczenie pakietów do 69 miejsc na terenie całej Polski, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pakiety startowe służą promocji Projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Postępowanie zakończone - wyniki postępowania


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania.
Ogłoszenie o zamówieniu NR MZ-AGZ-270-9998/JP/13
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
2. Formularz oferty – załącznik nr 2.
3. Wzór oświadczeń - załącznik nr 3 i 3a.
4. Wzór umowy– załącznik nr 4.