Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

W związku z licznymi zapytaniami skierowanymi przez uczelnie, dotyczącymi Certyfikatu ukończenia studiów pomostowych, o którym mowa w § 4 ust. 12  umowy na dofinansowanie studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z EFS w ramach PO KL,  Departament Pielęgniarek i Położnych, po uzgodnieniach z Departamentem Funduszy Europejskich uprzejmie wyjaśnia:

Certyfikat ukończenia studiów pomostowych powinien zawierać , co najmniej następujące elementy:

1) informację tekstową 
Pan/Pani............. ukończył/ła studia pomostowe w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

UWAGA: Wzór czcionki, wielkość liter, rozłożenie tekstu, wyboldowanie itp. pozostają w Państwa gestii.

2) obowiązujące logotypy PO KL i UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego i  logotyp uczelni
Zgonie z  dokumentem Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 (podpunkt 8.2.1 Zasady ogólne systemu identyfikacji wizualnej) – logotyp uczelni powinien znaleźć się w ciągu znaków tj. pomiędzy logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a logotypem Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto budowa i pozycjonowanie ww. logotypów powinno być zgodne z punktem 2 Księgi Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności oraz Wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgonie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 4 lutego 2009r., dot. stosowania  kolorowego tła: „.... reprodukcji emblematu UE najlepiej dokonywać na białym tle. Należy unikać tła wielokolorowego, zwłaszcza jeżeli nie komponuje się ono z kolorem niebieskim. Jeśli zaistniała konieczność dokonania reprodukcji na kolorowym tle, należy najpierw umieścić wokół prostokąta biały pasek o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta".

3) informacji o współfinansowaniu Projektu
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

Kwestie nie związane z ww. wymogami pozostają w Państwa gestii.

Opcjonalny wzór Certyfikatu 
  wersja doc
  wersja pdf 

Departament Pielęgniarek i Położnych wyjaśnia, że Portal Pielęgniarek i Położnych, zamieszczając informację o unieważnieniu postępowania na zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2011 roku w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"celowo wprowadził w błąd środowisko pielęgniarek i położnych, pisząc że: „Ministerstwo Zdrowia w dniu dzisiejszym unieważniło postępowanie przetargowe na wyłonienie uczelni, które miały prowadzić bezpłatne studia pomostowe w 2011 roku" - bez podkreślenia najistotniejszej rzeczy, że zostanie ogłoszone nowe postępowanie w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nikt z Portalu Pielęgniarek i Położnych nie konsultował się w przedmiotowej sprawie z Departamentem Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.
  
Ponadto Departament Pielęgniarek i Położnych informuje, iż w związku z koniecznością unieważnienia ww. postępowania nie odbędzie się wcześniej planowany nabór na studia pomostowe od semestru letniego (nabór luty/ marzec 2011 roku).  
Jednocześnie należy podkreślić, iż wkrótce zostanie wszczęte ponowne postępowanie w przedmiotowej sprawie, w ramach którego przewiduje się dofinansowanie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych, rozpoczynających się w 2011 roku. W ramach nowego postępowania przewiduje się tylko nabór na studia rozpoczynające się od października br.

Ogłoszenie o ponownym zamówieniu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia pod adresem: www.zzpprzymz.pl.
Do wszystkich uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych zostanie wysłana informacja w przedmiotowej sprawie.

Departament Pielęgniarek i Położnych przesłał do uczelni realizujących studia pomostowe w ramach projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z EFS w ramach PO KL, wzór Oświadczenia o wyrażeniu zgody przez uczestników Projektu do nieodpłatnego rozpowszechniania materiałów zdjęciowych i audiowizualnych, służących promocji Projektu. W związku z powyższym, uczelnie powinny wystąpić do uczestników Projektu o złożenie przez nich oświadczenia wg przesłanego wzoru. Uczenie przekazujące do Departamentu Pielęgniarek i Położnych materiały informacyjno-promocyjne są zobowiązane przekazać również informacje o uzyskaniu pisemnej zgody od uczestników Projektu na rozpowszechnianie ww. materiałów. Uczelnia jest zobowiązana do przechowywania Oświadczenia w aktach osobowych uczestników Projektu.

Uczestnik Projektu nie musi wyrazić zgody na wypełnienie ww. Oświadczenia.

W załączeniu:

pismo skierowane do uczelni

wzór oświadczenia

W roku 2010 zaplanowano dwukrotne uruchomienie studiów w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – nabór wiosenny (rozpoczęcie studiów: luty/marzec 2010 r.) oraz nabór jesienny (rozpoczęcie studiów: październik 2010 r.). Postępowanie dotyczące wyboru wykonawców – uczelni, które będą prowadziły studia pomostowe w ramach Projektu w 2010 roku jest dwuetapowe. W pierwszym etapie przeprowadzono postępowanie publiczne o Zawarcie Umowy Ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych. W ramach pierwszego etapu wybrano 61 uczelni (wszystkie, które złożyły oferty w postępowaniu przetargowym), z którymi zostaną podpisane Umowy Ramowe na okres 1 roku.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT RAMOWYCH (ogł. o zam. opubl. w dniu 9.01.2010r. w TED Nr 2010 / S 6 - 006445)

W drugim etapie postępowania do wszystkich uczelni zostanie skierowane zaproszenie do składania ofert wykonawczych na realizację studiów pomostowych, które rozpoczną się w lutym/marcu 2010 roku. Oferty będą mogły składać te uczelnie, które posiadają niewykorzystane limity miejsc na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo z roku akademickiego 2009/2010. Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszych ofert wykonawczych: luty - marzec br. Po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia medyczne w roku akademickim 2010/2011 rozpocznie się druga część postępowania – wybór uczelni prowadzących studia pomostowe od października 2010 roku. Zaproszenia do składania ofert wykonawczych zostaną skierowane do wszystkich Uczelni, z którymi podpisano Umowy Ramowe, po wejściu w życie ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia. Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszych ofert wykonawczych: czerwiec - lipiec br.

Logo studiów pomostowychSpotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjno-szkoleniowe 14 kwietnia 2010 - podsumowanie

Logotyp Unii Europejskiej