Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Przekazujemy informację o wyborze ofert wykonawczych w ramach postępowania znak sprawy: ZZP - 18 / 12 ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ W SPRAWIE WYBORU UCZELNI UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, STUDIÓW POMOSTOWYCH, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ WIOSNĄ W 2012 ROKU.

Pełna informacja do pobrania:

CZ. 1 WYBÓR UCZELNI UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DLA PIELĘGNIAREK STUDIÓW POMOSTOWYCH, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ WIOSNĄ W 2012 ROKU

CZ. 2 WYBÓR UCZELNI UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DLA POŁOŻNYCH STUDIÓW POMOSTOWYCH, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ WIOSNĄ W 2012 ROKU

Informujemy, iż w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano oferty ramowe uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się wiosną w 2012 roku.

Pełna treść ogłoszenia oraz wykaz złożonych/wybranych ofert w ramach postępowania.

Departament Pielęgniarek i Położnych informuje o przeprowadzeniu dodatkowego naboru wiosennego na studia pomostowe jeszcze w roku akademickim 2011/2012 w ramach posiadanych środków finansowych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie przeprowadzone zgodnie z dotychczasowymi zasadami i będą mogły wziąć w nim udział tylko te uczelnie, które nie wykorzystały limitów przyjęć z roku akademickiego 2011/2012. Procedura przetargowa przeprowadzona będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie wybrane zostaną uczelnie spełniające określone w specyfikacji warunki, z którymi następnie zawarte będą umowy ramowe, uprawniające uczelnie do przystąpienia do II etapu postępowania, czyli składania ofert wykonawczych na prowadzenie studiów pomostowych, które rozpoczną się wiosną 2012 roku. W drugim etapie postępowania warunkiem udziału będzie posiadanie niewykorzystanego limitu przyjęć na studia pomostowe z roku akademickiego 2011/2012. Jedynym kryterium wyboru ofert wykonawczych będzie cena za jeden semestr kształcenia przypadająca na jednego studenta. Od nowego roku akademickiego 2012/2013 – nie będzie już limitów przyjęć na kierunki pielęgniarstwo i położnictwo, w związku z tym będą nieco zmienione zasady przeprowadzania postępowania, tak aby można było zabezpieczyć możliwość podjęcia studiów pomostowych przez pielęgniarki i położne w ramach Projektu na terenie całego kraju. Planowane rozpoczęcie prac komisji przetargowej, która określi zasady wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów pomostowych od października 2012 roku zaplanowane jest na luty - marzec 2012 roku. W załączeniu dokumenty przetargowe udostępnione na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dot. postępowania na zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2012r. (nabór wiosenny).

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

wzór umowy ramowej ZZP - 18/12 cz. 2

wzór umowy ramowej ZZP - 18/12 cz. 1

Formularze:

druk oferty z załącznikami

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaktualizowała Instrukcję wypełniania Formularza PEFS 2007. W ramach wprowadzonych zmian udostępnione zostało narzędzie pozwalające w podstawowym zakresie ocenić jakość danych wprowadzonych do Formularza PEFS 2007 i/lub naprawić niektóre błędy, m.in. format dat - Formularz PEFS 2007 – Walidator.

Dokument został również rozbudowany o „Procedurę nadawania sztucznych numerów NIP i REGON na potrzeby PEFS 2007".

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami z zakresu PEFS, w tym zaktualizowanymi i nowymi dokumenty omówionymi powyżej.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach obowiązków informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją studiów pomostowych w ramach Projektu pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczelnia zobowiązana jest do stosowania Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Prosimy o zapoznanie się z pismem Pani dyr. Beaty Cholewki w powyższej sprawie skierowane w szczególności do nowych Uczelni w Projekcie, oraz do pobierania i korzystania z wzorów dokumentów.

<br>

Logotyp Unii Europejskiej