Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

W związku z licznymi zapytaniami skierowanymi przez uczelnie, dotyczącymi Certyfikatu ukończenia studiów pomostowych, o którym mowa w § 4 ust. 12  umowy na dofinansowanie studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z EFS w ramach PO KL,  Departament Pielęgniarek i Położnych, po uzgodnieniach z Departamentem Funduszy Europejskich uprzejmie wyjaśnia:

Certyfikat ukończenia studiów pomostowych powinien zawierać , co najmniej następujące elementy:

1) informację tekstową 
Pan/Pani............. ukończył/ła studia pomostowe w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

UWAGA: Wzór czcionki, wielkość liter, rozłożenie tekstu, wyboldowanie itp. pozostają w Państwa gestii.

2) obowiązujące logotypy PO KL i UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego i  logotyp uczelni
Zgonie z  dokumentem Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 (podpunkt 8.2.1 Zasady ogólne systemu identyfikacji wizualnej) – logotyp uczelni powinien znaleźć się w ciągu znaków tj. pomiędzy logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a logotypem Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto budowa i pozycjonowanie ww. logotypów powinno być zgodne z punktem 2 Księgi Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności oraz Wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgonie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 4 lutego 2009r., dot. stosowania  kolorowego tła: „.... reprodukcji emblematu UE najlepiej dokonywać na białym tle. Należy unikać tła wielokolorowego, zwłaszcza jeżeli nie komponuje się ono z kolorem niebieskim. Jeśli zaistniała konieczność dokonania reprodukcji na kolorowym tle, należy najpierw umieścić wokół prostokąta biały pasek o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta".

3) informacji o współfinansowaniu Projektu
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

Kwestie nie związane z ww. wymogami pozostają w Państwa gestii.

Opcjonalny wzór Certyfikatu 

Wersja [doc]

Wersja [pdf]

Logotyp Unii Europejskiej