Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Departament Pielęgniarek i Położnych przesłał do uczelni realizujących studia pomostowe w ramach projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z EFS w ramach PO KL, wzór Oświadczenia o wyrażeniu zgody przez uczestników Projektu do nieodpłatnego rozpowszechniania materiałów zdjęciowych i audiowizualnych, służących promocji Projektu.


W związku z powyższym, uczelnie powinny wystąpić do uczestników Projektu o złożenie przez nich oświadczenia wg przesłanego wzoru.
Uczenie przekazujące do Departamentu Pielęgniarek i Położnych materiały informacyjno-promocyjne są zobowiązane przekazać również informacje o uzyskaniu pisemnej zgody od uczestników Projektu na rozpowszechnianie ww. materiałów.

Uczelnia jest zobowiązana do przechowywania Oświadczenia w aktach osobowych uczestników Projektu.

Uczestnik Projektu nie musi wyrazić zgody na wypełnienie ww. Oświadczenia.

W załączeniu:
Pismo skierowane do uczelni
Wzór OŚWIADCZENIA

Logotyp Unii Europejskiej