Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
 • Kontrast:

  Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Logo Narodowego Funduszu ZdrowiaNarodowy Fundusz Zdrowia zaprasza na pierwsze szkolenie realizowane w ramach nowego projektu systemowego „Akademia NFZ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie kierowane jest do osób zatrudnionych na stanowiskach obsługowych i administracyjnych, które w zakresie obowiązków mają obsługę pacjentów zakładów opieki zdrowotnej. Szkolenie skierowane jest do pracowników zakładów opieki zdrowotnej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Rekrutacja, zgodna z zachowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn, będzie prowadzona zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wydrukowanie otrzymanych załączników nr 1-3, wypełnienie i przesłanie faksem na numer: 22 572 6335 oraz zabranie oryginałów na szkolenie. Od uczestników wymagane będzie wypełnienie formularza z danymi osobowymi wraz ze zgodą na ich przetwarzanie oraz deklaracji uczestnictwa.

Termin szkolenia: 21-22 grudnia 2011 roku
Miejsce: Warszawa, siedziba Centrali NFZ, ul Grójecka 186, sala 3.09

Głównym celem projektu jest poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez poprawę polityki informacyjnej prowadzonej przez NFZ w stosunku do świadczeniodawców (podmioty prowadzące działalność leczniczą w oparciu o kontrakt z NFZ) oraz w stosunku do świadczeniobiorców (pacjentów) poprzez podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych.

Pierwsze z cyklu zaplanowanych szkoleń obejmuje tematykę zasad udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom.

Program szkolenia:

21 grudnia 2011 r ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW REJESTRACJI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników rejestracji z zasadami i strategią obsługi ubezpieczonego. W trakcie treningu uczestnicy poznają praktyczne techniki wpływania na ubezpieczonych oraz wypracują postawy wzmacniające wizerunek instytucji, którą reprezentują. W konsekwencji, trening utrwala pozytywne nastawienie i osobistą samodyscyplinę do procesu obsługi ubezpieczonego.

9.00 – 10.30 sesja 1

 • Komunikacja jako narzędzie pracy pracownika rejestracji – autoanaliza roli i znaczenia umiejętności komunikowania
 • Przegląd najważniejszych umiejętności interpersonalnych niezbędnych dla efektywnego porozumiewania się z innymi – wprowadzenie
 • Kanały komunikacji i ich znaczenie w procesie wpływania na innych – ekspresja werbalna i niewerbalna:
 • Komunikacja niewerbalna jako źródło wiedzy o rozmówcy i element wywierania wpływu
 • Komunikacja werbalna – zwroty słowne i sformułowania wzbudzające zaufanie oraz sprzyjające nawiązaniu kontaktu emocjonalnego (budowanie życzliwości i zaufania)
 • Komunikacja wokalna – rola głosu w odbiorze emocjonalnym komunikatu (modulacja, ton, siła głosu)
 • Komunikacja jednostronna i dwustronna – wady i zalety, ćwiczenie

10.30 – 10.40 przerwa
10.40 – 12.10 sesja 2

 • Trening umiejętności aktywnego słuchania (dostrajanie się, sprawdzanie zrozumienia, parafrazowanie, podsumowywanie, odzwierciedlanie) – seria ćwiczeń i eksperymentów
 • Trening umiejętności zadawania pytań – pytania otwarte i zamknięte, ćwiczenia
 • Diagnoza własnego  preferowanego stylu komunikacji – test
 • Zastosowanie koncepcji stylów komunikacji do usprawnienia komunikacji zawodowej
 • Techniki „dopasowania”  do preferowanego stylu komunikacji rozmówcy

12.10 – 12.20  przerwa
12.20 13.50   sesja 3

 • Rola i znaczenie inteligencji emocjonalnej w sukcesie zawodowym – wprowadzenie
 • Ocena własnego poziomu asertywności, test
 • Umiejętność obrony własnych interesów w sytuacji prób wymuszania, psychologicznej presji czy manipulacji ze strony rozmówcy:
 • Asertywna technika odmawiania
 • Technika zdartej płyty
 • Obrona własnego Ja wobec zachowań agresywnych, uogólnionej krytyki czy manipulacji przez fałszywe komplementy, aluzje i obrażanie:
 • Technika zamiany oceny na opinie
 • Techniki zwiększające samokontrolę i opanowanie emocjonalne w sytuacjach trudnych
 • Technika stopniowania reakcji

13.50 – 14.30 obiad
14.30 – 16.00 sesja 4

 • Rola i znaczenie pierwszego wrażenia
 • Analiza i eliminowanie barier komunikacyjnych
 • Zdolność kontrolowania i modulowania głosu w trudnych sytuacjach
 • Pojęcie trudnego ubezpieczonego
 • Analiza zachowań, przyczyny i skutki
 • Sposoby współpracy ze zdenerwowanym ubezpieczonym
 • Techniki radzenia sobie z agresją (2P, 3P, 4P)
 • Podnoszenie świadomości równości szans kobiet i mężczyzn
22 grudnia 2011 r - PRAWA PACJENTA
Cel szkolenia – rozwój kompetencji i umiejętności pracowników rejestracji w zakresie znajomości praw pacjenta i praw świadczeniobiorcy . Szkolenie prowadzone poprzez bloki tematyczne – prelegenci będą „przeplatać” swoje wykłady korzystając z  prezentacji wizualnej

9.00 – 10.00 Sesja 1 – Prawa pacjenta

 • Ogólne informacje o ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Prawo do świadczeń – ogólny zakres informacyjny z rozwinięciem informacji
 • o dokumentach w II części
 • Prawo do informacji – od kogo, w jaki sposób, w jaki zakresie
 • Do tajemnicy informacji z nim związanych w powiązaniu z prawem do intymności
 • i ochrony danych osobowych (rozwinięcie w II części)
 • Dokumentacja lekarska, wyniki badań, karty informacyjne i inne – przepisy w zakresie ogólnym oraz ogólne informacje na temat praw nieletnich (opiekunowie prawni i osoby upoważnione)

10.00 10.20 Przerwa
10.20 – 11.50 Sesja 2 – Uprawnienia świadczeniobiorców

 • Kto ma prawo do świadczeń  – katalog
 • Jakim dokumentem winna się posługiwać osoba zgłaszająca do świadczeniodawcy w połączeniu z punktem 1, pokaz wzorów dokumentów, rozróżnianie dokumentów, obcokrajowcy w tym UE
 • Uprawnienia rejestratorki do weryfikacji dokumentu
 • Obowiązek świadczeniobiorcy w przypadku braku dokumentu potwierdzającego uprawnienia
 • Stany pilne i nagłe
 • Zapisy do świadczeniodawców – listy oczekujących
 • Szczególne uprawnienia
 • Zasady obsługi ubezpieczonego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • POZ i związane z tym uprawnienia oraz nieporozumienia np. skreślenie z listy
 • Wolny wybór świadczeniodawcy z uwzględnieniem diagnostyki

11.50 – 12.00 Przerwa
12.00 – 13.30 Sesja 2 Cd.
13.30 14.00 Obiad
14.00 – 16.00 Sesja 3 – Sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym

 • Zgony i informacja o nich
 • NIP
 • Ustawa o języku migowym
 • Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

Logotyp Unii Europejskiej