Departament Pielęgniarek i Położnych – Wydział Wdrażania Projektu Systemowego przypomina, jakie opłaty wolno pobierać uczelniom od uczestników projektu systemowego „Kształcenia zawodowe pielęgniarek i Położnych w ramach studiów pomostowych".

Uwaga - uczelnie realizujące ww. projekt systemowy mają prawo do pobierania opłat związanych z przyjęciem na studia i wydaniem: legitymacji, indeksu czy dyplomu.

Pobieranie opłat przez uczelnie na inne cele jest nieuprawnione!
Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce - studenci: opłaty.

W związku z powyższym prosimy o informowanie Departamentu Pielęgniarek i Położnych przez uczestników projektu o każdym przypadku pobierania przez uczelnię dodatkowych i nieuzasadnionych opłat.
Każdy taki sygnał spowoduje interwencję i, o ile będzie uzasadniony, będzie skutkował wdrożeniem odpowiedniej procedury w stosunku do uczelni.