30 czerwca 2008 r., odbyło się spotkanie w sprawie projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.
W spotkaniu udział wzięli:
  • Dorota Gardias, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
  • Elżbieta Buczkowska, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Grażyna Kruk – Kupiec, Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa,
oraz przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych w osobach
  • Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
  • Jolanta Skolimowska, Z-ca Dyrektora,
  • Ewa Majsterek, główny specjalista.
Podczas spotkania dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Beata Cholewka, , omówiła kwestię dotyczącą procesu przygotowania i skierowania do oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Aktualnie Departament Pielęgniarek i Położnych – beneficjent systemowy oczekuje na informację z Instytucji Wdrażającej (Pośredniczącej II stopnia) co do akceptacji w/w wniosku.

Ponadto, omówiła kwestię dotyczącej wyboru wykonawców w/w projektu (uczelni) zgodnie z prawem zamówień publicznych, w tym pierwszy etap postępowania przetargowego – zawarcie umowy ramowej z 50 wykonawcami, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu przetargowym. Jednocześnie podkreśliła, że zawarcie umowy ramowej nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia publicznego. Samo zawarcie takiej umowy należy traktować jako jeden z etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zawarcia umowy ramowej konkretne zamówienia będą udzielane na podstawie odrębnych umów wykonawczych. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową, wyłącznie tym wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania ofert. Oferta składana w wyniku zaproszenia, nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. Sam fakt zawarcia umowy ramowej nie rodzi ani po stronie zamawiającego, ani wykonawców, którzy ją zawarli, żadnego obowiązku kontraktowania.

Z-ca dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Jolanta Skolimowska, przedstawiła wykaz uczelni z którymi podpisana została umowa ramowa w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2008 roku (załącznik nr 1) oraz wykaz uczelni, które nie przystąpiły do w/w umowy ramowej (załącznik nr 2).

Następnie Beata Cholewka przedstawiła kwestię objęcia dofinansowaniem w ramach projektu 2700 pielęgniarek i położnych od roku akademickiego 2008/2009 oraz konieczności podziału tych miejsc szkoleniowych pomiędzy wykonawców (uczelnie), które złożą najtańsze oferty wykonawcze (kryterium oceny ofert: cena 100 %), zgodnie z limitami miejsc określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc na studiach medycznych na rok akademicki 2008/2009, które ukaże się w najbliższym czasie. Projekt w/w rozporządzenia określa liczbę miejsc na studiach pomostowych na poziomie ok. 5000, z czego 2700 osób rozpocznie studia dofinansowane w ramach projektu z początkiem roku akademickiego 2008/2009 (październik 2008), natomiast pozostałe osoby, zakłada się, że rozpoczną kształcenie dofinansowane w ramach projektu od drugiego semestru roku akademickiego 2008/2009 (luty 2009).