Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
 • Kontrast:

  Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Całokształt zagadnień kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych regulują w szczególności:
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin państwowy (Dz. U. Nr 189, poz. 1863).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek, położnych (Dz. U. Nr 229, poz. 2314).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie (Dz. U. Nr 116, poz. 750).
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków publicznych w roku 2008 ( Dz.Urz.MZ.07.18.98 ).

Logotyp Unii Europejskiej