Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Informacja dotycząca prowadzenia kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz prowadzenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych
MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Warszawa, 29 sierpnia 2008 r.

 

Informacja dotycząca prowadzenia kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz prowadzenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych

 

Obecnie kształcenie w zawodach pielęgniarki i położnej odbywa się na poziomie wyższych studiów zawodowych pierwszego stopnia (licencjackich) i jest zgodne z Europejskim Porozumieniem w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzonym w Strasburgu dnia 25 października 1967 roku (Dz.U.96.83.384) oraz z wymaganiami dotyczącymi kształcenia pielęgniarek i położnych, wynikającymi z Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu i Rady Europy z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. UE. L.05.255.22). Zgodnie z ww. dokumentami kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną obejmuje co najmniej 3 lata lub 4.600 godzin kształcenia teoretycznego i klinicznego, przy czym kształcenie teoretyczne obejmuje co najmniej trzecią część, a kształcenie kliniczne co najmniej połowę minimalnego okresu kształcenia. Szczegółowe standardy kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo (treści kształcenia i obciążenia godzinowe) określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166).

Zasady prowadzenia studiów wyższych regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Kwestię uruchomienia danego kierunku studiów określa art. 11 ww. ustawy, zgodnie z którym uczelnie niespełniające wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 mogą uzyskać uprawnienie do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanej po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Natomiast uczelnia spełniająca wymagania określone w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4, spełniająca warunki określone na podstawie art. 9 pkt 4, może prowadzić studia na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia, bez potrzeby uzyskania ww. decyzji.

W przypadku kierunków pielęgniarstwo i położnictwo dodatkowo, zgodnie z art. 8 c ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.), szkoła pielęgniarska / położnych prowadząca kształcenie w formie studiów wyższych zawodowych obowiązana jest uzyskać akredytację potwierdzającą spełnianie standardów kształcenia, określonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Tryb uzyskiwania akredytacji Ministra Zdrowia oraz dane jakie powinien zawierać wniosek o jej przeprowadzenie określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu przeprowadzania akredytacji (Dz. U. Nr 83, poz. 904). Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem wszczęcie postępowania akredytacyjnego następuje na wniosek uczelni. Uczelnia, która występuje po raz pierwszy o uzyskanie akredytacji, składa wniosek na 3 miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji, którego wzór określa załącznik nr 1 rozporządzenia. Uzyskanie akredytacji potwierdza certyfikat wydany przez Ministra Zdrowia i podlega opłacie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie opłat ponoszonych przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji i wydanie certyfikatu (Dz. U. z 2001 r. Nr 151, poz. 1722). Akredytację uzyskuje się na okres od 3 do 5 lat.

Ponadto zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych mogą być jednostki organizacyjne uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia kształcenia podyplomowego, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe, a także inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe.

Warunkiem prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego jest posiadanie programu kształcenia zgodnego z ramowym programem (program zatwierdza Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych), zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, zapewnienie odpowiedniej do realizacji programu kształcenia bazy dydaktycznej, w tym dla szkolenia praktycznego oraz posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

(-)Jolanta Skolimowska
Z-ca Dyrektor
Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Logotyp Unii Europejskiej